ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 204 ครั้ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานพลาสติก บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 3

บ้านสันโค้งหมู่ที่ 3 มีการรวมตัวกันของกลุ่มพัฒนาสตรีในการสานตะกร้าพลาสติก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกมากว่า 30 คน โดยเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเริ่มต้นมีศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงรายเดิม (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน) ให้การสนบัสนุนงบประมาณในการใฝึกอบรม และในปัจจุบันกลุ่มหัตกรรมตะกร้าพลาสติกก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจและเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจอีกด้วย