ประกาศเมื่อ 19 มี.ค. 2563 เปิดอ่าน 102 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในสัปดาห์ที่ 53 วันที่ 16 มีนาคม 2563
  • กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไว้พระ
  • กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ สุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ โดย นางอรุณรัตน์ วรอินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกสถานที่
  • กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคโควิด 19 โดย นายพายัพ หมายมั่น ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
  • กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการทำสบู่มะขาม โดย นายประเสริฐ ณ อุทัย
  • กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยผ้า โดย นางสาวรินดา สิทธิ์สุรินทร์
  • กิจกรรมนันทนาการ  โดยนายพายัพ  หมายมั่น ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ภาพกิจกรรมอื่น ๆ