ประกาศเมื่อ 24 ธ.ค. 2563 เปิดอ่าน 173 ครั้ง
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพชุมชนในพื้นที่ ตำบลศรีเมืองชุม

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการระดับอำเภอ เข้าประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน (การบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) /กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) / การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศดล) ประจำปี 2563 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพชุมชนในพื้นที่ ตำบลศรีเมืองชุม