ประกาศเมื่อ 29 เม.ย. 2564 เปิดอ่าน 98 ครั้ง
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของ อบต.ศรีเมืองชุม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้จัดทำโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของ อบต.ศรีเมืองชุม และการปลุกจิตสำนึกในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตโดยมีกลุ่มเป้ามหาย เป็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาคม ในพื้นที่ตำบล จำนวน 50 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายณภัทร  เตโช ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงราย และ นางนิภาพร เผ่ากันทะ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ จากสำนักคลังจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้