ประกาศเมื่อ 03 พ.ค. 2564 เปิดอ่าน 34 ครั้ง
ตรวจสอบแนะนำด้านสุขาภิบาลแก่ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบอาหาร ด้านกายภาพและชีวภาพ

เมื่อวันที่  20 -21 ,27 เมษายน 2564   งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ได้ตรวจสอบแนะนำด้านสุขาภิบาลแก่ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบอาหาร ด้านกายภาพและชีวภาพ ณ จุดที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ ในตำบลศรีเมืองชุม