ประกาศเมื่อ 24 พ.ค. 2564 เปิดอ่าน 34 ครั้ง
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ พร้อมด้วย หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ชุดควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการบรูณาการร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลศรีเมืองชุม ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลศรีเมืองชุม ในการลงพื้นที่หมู่บ้าน ขับเคลื่อนโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ
- รณรงค์ทำความเข้าใจสร้างการรับรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
- ทำความเข้าใจในการรับฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน
- ส่งมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อใช้ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับทุกหมู่บ้าน