ประกาศเมื่อ 02 มิ.ย. 2564 เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ประชุมเสนอโครงการเพื่อประสานแผน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอแม่สาย ได้เชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยมีท้องถิ่นอำเภอแม่สาย ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเขตอำเภอแม่สาย, ผู้บริหาร,ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก อปท. เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงการเสนอโครงการประสานแผนโดยมีการเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อเสนอบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมรับฟังและให้คำแนะนำรวมทั้งข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมด้วย