ประกาศเมื่อ 13 เม.ย. 2565 เปิดอ่าน 40 ครั้ง
โครงการจัดงาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้จัดโครงการจัดงานปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน มีการทำบุญสืบชะตา สรงน้ำพระ รดนำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุในตำบล โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ,สภาวัฒนธรรมตำบลศรีเมืองชุม ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน สร้างความสุขและความอิ่มเอิบใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในการจัดงานดังกล่าวได้มีมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด