ประกาศเมื่อ 15 ก.พ. 2566 เปิดอ่าน 9 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมด้านการประดิษฐ์และการปแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ "หลักสูตรการทำไม้กวาดจากขวนพลาสติก"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายเด่นชัย  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการการฝึกอบรมด้านการประดิษฐ์และการปแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ "หลักสูตรการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก"  ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่จำนวน 30 คน  เป็นกิจกรรมขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชนระยะที่ 2 โดยได้รับการสนุนงบประมาณจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นการสร้างอาชีพจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนและทำให้ปริมาณขยะลดลงในระบบได้อีกด้วย