ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2566 เปิดอ่าน 25 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตของ อบต.ศรีเมืองชุม  “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต จิตพอเพียงของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม”

วันจันทร์ที่   ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตของ อบต.ศรีเมืองชุม  “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต จิตพอเพียงของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม” ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย เพื่อความตระหนักและให้ความสำคัญกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 50 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม การปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้นฐานจิตที่พอเพียง การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ทั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย รายนายนั้ง แสงเพชรไฟบูรณ์  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และคณะ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้