ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2566 เปิดอ่าน 33 ครั้ง
กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย No Give Policy (โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตของ อบต.ศรีเมืองชุมฯ)

วันจันทร์ที่   ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ ในการจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตของ อบต.ศรีเมืองชุม  “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต จิตพอเพียงของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม” ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย นายเด่นชัย  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้ล่าวถึง นโยบาย "No Give Policy" ต่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๕๐ คน ทั้งนี้ได้ร่วมกันแสดงพลังต่อต้านการทุจริตและแสดงการขับเคลื่อนนโยบาย "No Give Policy" ด้วย