ประกาศเมื่อ 05 มี.ค. 2566 เปิดอ่าน 31 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายเด่นชัย   ลาวิชัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและ พราะราขบัญญัคิข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น โดยการกล่าวรายงานของ นางสาวอนัญญา  ชาวลี้แสน หัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้รับเกียรติวิทยากรในการบรรยาย จากนายไกรทอง   ดอนอินผล  นิติกรชำนาญการพิเศษ  เทศบาลตำบลป่าซาง