ประกาศเมื่อ 17 มี.ค. 2566 เปิดอ่าน 32 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติความคิดเชิงบวกกับการทำงานในองค์กร มีกระบวนการทำงานและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการโดย  ยึดหลักการบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาศักยภาพตนเอง การทำงานเป็นทีม มีจิตสำนึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและแผ่นดิน วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ธวัช หล้านามวงค์ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้